Hakkımda

Çangal, 2011 yılında Gazi Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünden mezun olmuş; yüksek lisansını 2013 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalında, doktorasını 2020 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalında tamamlamıştır. Lisans öğretiminden sonra sırasıyla Türk Amerikan Derneği ve Yunus Emre Enstitüsünde yabancılara Türkçe öğretimi okutmanı olarak görev yapan Çangal, 2015 yılında Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine öğretim görevlisi olarak atanmıştır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında birçok yayını bulunan yazar, aynı alanda farklı projelerde öğretici ve yürütücü olarak görev almıştır.

“Türkçe yüreğinize düşen bir cemre olmalı.”

Dr. Erol BARIN

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin yanı sıra teknoloji tabanlı dil öğretimi ve sosyal medyanın dil öğretiminde kullanılması konuları üzerine de çalışmalar yürüten Çangal, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji Projesi kapsamında Cezayir Konstantin Emir Abdülkadir İslami Bilimler Üniversitesine misafir öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Hâlen Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezindeki görevine devam eden Çangal, 2021-2022 eğitim öğretim yılı başında Belgrad Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği bünyesinde görev yapmak üzere Belgrad Yunus Emre Enstitüsüne görevlendirilmiştir.

Akademik Çalışmaları

Yüksek Lisans Tezi: Çangal, Ö. (2013). Yabancılara Türkçe öğretiminde dil ihtiyaç analizi: Bosna-Hersek örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Doktora Tezi: Çangal, Ö. (2020). Yabancılara Türkçe öğretiminde sosyal medya kullanımının yazma becerisine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

1. Makaleler

 1. Çangal, Ö. (2012). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Taşıyıcısı Olarak Türküler, Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi, 2(2), 9-20.
 2. Çalışkan, N. ve Çangal, Ö. (2013). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil İhtiyaç Analizi: Bosna-Hersek Örneği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 310-334.
 3. Boylu, E. ve Çangal, Ö. (2014). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil İhtiyaç Analizi: İran Örneği, International Journal of Language Academy, 2(4), 127-151.
 4. Çangal, Ö. ve Ilgar, M. (2014). XV. Yüzyıldan Günümüze Bosna Hersek’te Türkçenin Durumu ve Türkçe Öğretimi Çalışmaları. Beder Journal of Humanities, 4(2), 110-124, (Özel Sayı).
 5. Boylu, E. ve Çangal, Ö. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Bosna Hersekli Öğrencilerin Konuşma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(1), 349-368.
 6. Temizyürek, F., Çangal, Ö. ve Yörüsün, S. (2015). Yabancılara Türkçe Öğretiminde İş Türkçesi Öğretim Programı, Ders Kitabı Ve Terimler Sözlüğü Denemesi: Bankacılık Örneği, Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, 7(2), 87-111.
 7. Çangal, Ö. ve Başar, U. (2016). Türkçe Öğrenen İranlılar İçin Turizm Türkçesi Öğretim Programı, Terimler Sözlüğü Ve Konuşma Kılavuzu Denemesi, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. Hayati Akyol Armağanı), Volume 11/3 Winter 2016, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9396, p. 707-734.
 8. Büyükikiz, K., K. ve Çangal, Ö. (2016). Suriyeli Misafir Öğrencilere Türkçe Öğretimi Projesi Üzerine Bir Değerlendirme, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(3), 1414-1430.
 9. Barın, E., Çangal, Ö. ve Başar, U. (2017). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanında Görev Yapacak Öğretmenlerin Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Bir Öneri, International Journal of Language Academy, 5(7), 81-98.
 10. Çangal Ö. ve Yörüsün, S. (2017). Özel Amaçlı Türkçe Öğretimi Ders Kitabı Önerisi: Bankacılık Türkçesi, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(4), 2669-2693.
 11. Saydam, M. ve Çangal, Ö. (2018). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Etkin Katılımlı Ders Dışı Etkinliklerin Öğrenci Motivasyonuna Etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi [Journal of Theoretical Educational Science], 11(2), 342-358.
 12. Çangal, Ö. ve Başar, U. (2018). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ad Durum Eklerinin Yan İşlevlerinin Öğretilmesi, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum-Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(19), 155-189, ISSN: 2147-0928.
 13. Karatay, H., Güngör, H. ve Çangal, Ö. (2018). Bosna Hersekli Öğrencilerin Türkçe Öğrenme Amacı, Tutumu ve Öğrenme Becerileri, Kesit Akademi Dergisi, 4(16), 18-31. ISSN: 2149-9225.
 14.  Çangal, Ö. (2020). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sosyal Medya Kullanımının Yazma Becerisine Etkisine Yönelik Öğrenici Görüşleri. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Sonbahar Özel Sayısı, 52-61. ISSN: 1306-732X
 15. Güngör, H., Çangal, Ö. ve Demir, T. (2020). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Uzaktan Öğretimine İlişkin Öğrenici ve Öğretici Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(3), 1163-1191.
 16. Çangal, Ö. (2021). Cezayir’de yabancı dil olarak Türkçe öğretimi üzerine bir değerlendirme. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(Özel Sayı), 210-227.
 17. Çangal, Ö. ve Kıribiş, A. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen A2 düzeyi öğrencilerinin dil yapılarını kullanma alışkanlıkları. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmalar Dergisi, (Ö9), 56-64. https://doi.org/10.29000/rumelide.984723
 18. Çangal, Ö. (2021). Dil öğretiminde YouTube’un kullanımı: Yabancılara Türkçe öğretenlerin deneyimleri ve bakış açıları. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmalar Dergisi, (Ö10), 63-80. DOI: 10.29000/rumelide.1009040.
 19. Başar, U. ve Çangal, Ö. (2021). Analysis of the Attitudes of the Instructors towards the Use of Technology in Teaching Turkish as a Foreign Language. International Online Journal of Educational Sciences, 13(1), 18-32.
 20. Başar, U. ve Çangal, Ö. (2021). Yunus Emre Institute Students’ Views on the Distance Turkish Learning Portal. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(1), 210-235.
 21. Cangal, O., & Başar, U. (2021). A Comparative Analysis of Reading Self-Efficacy of Turkology Students. The European Educational Researcher, 4(4), 291-305. https://doi.org/10.31757/euer.432 
 22. Çangal, Ö. (2021). Yabancılara Türkçe öğretiminde yardımcı kaynaklardan yararlanma: Türkçenin Sesi Yunus Emre örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(Yunus Emre ve Türkçe Özel Sayısı), 198-211.
 23. Çangal, Ö. (2022). The Reasons of Syrians Learning Turkish as a Second Language, Their Perceptions of Turkey and Their Future Expectations. International Journal of Progressive Education, 18(1), 65-84.

2. Bildiriler

 1. Çangal, Ö. (2013, 17-19 Mayıs). Bosna Hersekliler Neden Türkçe Öğreniyor. M. Arslan (Editör). Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi Bildiri Kitabı. Saraybosna/Bosna Hersek, 2013. Sabah Basımevi, (2.cilt), 177-186.
 2. Ilgar, M. ve Çangal, Ö. (2013, 14-16 Kasım). XV. Yüzyıldan Günümüze Bosna Hersek’te Türkçenin Durumu ve Türkçe Öğretimi Çalışmaları. A. Balaban ve B. Çağlayan. (Editörler). 2. Uluslararası Dil ve Edebiyat Konferansı “Balkanlarda Türkçe”. Tiran/Arnavutluk, 2013, (1.cilt), 273-283.
 3. Çangal, Ö., Hattatioğlu, A. ve Ilgar, M. (2016). Yunus Emre Enstitüsü Tarafından Yürütülen Seçmeli Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Çalışmaları: Bosna Hersek Örneği, Ertan Gökmen, Nazan Tutaş ve Sebahat Alan (ed.) TÖMER Bilgi Şöleni: 10. Dünyada Türkçe Öğretimi, 7 – 8 Aralık 2015, Ankara/Türkiye, ISBN:978-605-136-307-3, ss. 81-94. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 4. Büyükikiz, K., K. ve Çangal, Ö. (2016). Suriyeli Misafir Öğrencilere Türkçe Öğretimi Projesi, II. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sempozyumu, 19-21 Mayıs 2016, Münih/Almanya.
 5.  Çangal, Ö. ve Yörüsün, S. (2016). Özel Amaçlı Türkçe Öğretimi: Bankacılık Türkçesi ve Ders Kitabı Örneği, II. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sempozyumu, 19-21 Mayıs 2016, Münih/Almanya.
 6. Adıyaman, H., Çangal, Ö. ve Yazıcı, M., H. (2016). Kazakistan’da Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Dil İhtiyaç Analizi: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Örneği, İsmail Güleç ve Bekir İnce (eds.). 1st International Symposium of Teaching Turkish as a Foreign Language, 24-26 Nisan 2015, Gent/Belçika, ISBN:978-3-631-66705-7, ss. 79- 90. Frankfurt am Main: Peterlang GmbH.
 7. Çangal, Ö., Salduz H. ve Salduz, Yaşar, A. (2016). Seçmeli Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi: Gürcistan Örneği. Uluslararası Türkçe Kongresi, 23-27 Mayıs 2016, Saraybosna/Bosna Hersek.
 8. Öztürk, A. T. ve Çangal, Ö. (2017). Sevim Ak’ın “Vanilya Kokulu Mektuplar” Adlı Eserinin Çocuk Edebiyatının Temel Ögeleri Açısından İncelenmesi, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, 6-8 Nisan 2017, Alanya/Antalya.
 9. Öztürk, İ. Y. ve Çangal, Ö. (2017). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Emoji ve Kaligramların Kullanımı. 2. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi, 17-20 Nisan 2017, Malaga/İspanya.
 10. Çangal, Ö. ve Saydam, M. (2017). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Görsel Algıların Yaratıcı Konuşma Üzerine Etkisi. 3. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi, 19-21 Ekim 2017, İstanbul/Türkiye.
 11. Çangal, Ö. ve Özdemir, S. (2018). Türkiye Türkçesinde Kullanılan İsim-Fiillerin Özbek, Türkmen ve Azerbaycan Türkçelerinde Kullanılan İsim-Fiillerle Mukayesesi. II. Uluslararası Türk Coğrafyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 20-22 Nisan 2018, Alanya/Türkiye.
 12. Çangal, Ö. ve Özdemir, S. (2018). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Temel Seviyedeki Suriyeli Öğrencilerin Yazma Problemleri. II. Uluslararası Türk Coğrafyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 20-22 Nisan 2018, Alanya/Türkiye.
 13. Çangal, Ö. ve Koç, B. (2018). Yabancılara Türkçe Öğretimi Süreçlerinde Barış Manço Şarkılarının Kullanılması. I. Kaşgârlı Mahmud Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018, Kayseri/Türkiye.
 14. Çangal, Ö. ve Yılmaz, C. (2018). Seçmeli Dil Olarak Türkçe Öğrenen Bosna Hersekli Çocuklar İçin Hazırlanan “Haydi Türkçe Öğrenelim” Dil Öğretim Setlerine Yönelik Bir Değerlendirme. I. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni, 17-19 Mayıs 2017, Bursa/Türkiye. I. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni Bildiri E-Kitabı, ss. 65-76, Uludağ Üniversitesi Yayınları.
 15. Özdemir, C., Çangal, Ö. ve Özdemir, S. (2018). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yardımcı Öğretmenin Rolü. IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 02-04 Kasım 2017, Malatya/Türkiye. IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı, İlhan Erdem ve Ersin Aycan (Ed.). (ss. 378-387). ISBN No:978-975-8573-84-4.
 16. Çangal, Ö. (2019). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Öğretici Görüşleri. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Doktora Programı 1. Öğrenci Sempozyumu, 20 Mayıs 2019, Ankara/Türkiye. Mustafa Durmuş (Ed.), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Doktora Programı 1. Öğrenci Sempozyumu Bildiriler içinde (s. 67-93). Ankara: Nobel.
 17. Durmuş, M. ve Çangal, Ö. (2019). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Öğrenicilerin Çevrim İçi Yazışma Becerilerine İlişkin Yeterlilikleri ve İlgili Kazanımların Belirlenmesi. XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 16-18 Ekim 2019, Samsun/Türkiye. Serkan Şen ve Mediha Mangır (Ed.), XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde (s. 1629-1641).
 18. Çangal, Ö. ve Göktaş, B. (2019). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Bosna Herseklilerin Yazma Problemleri. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, 6-8 Aralık 2019, Ankara/Türkiye. Fahri Temizyürek (Ed.), Prof. Dr. A. Halûk Dursun anısına Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu: Dil – Tarih – Coğrafya Tam Metin Kitabı içinde (s. 274-286).
 19. Çangal, Ö. ve Başar, U. (2020). İranlılara Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ortak Edebî Unsurlardan Yararlanma. Gülsün Leyla Uzun, B. Ümit Bozkurt, Elif Arıca Akkök ve Özlem Dağ Tarcan (Ed.), Türkçenin Eğitimi-Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamaları Çalışmalar 11 içinde (s. 611-622). Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.
 20. Çangal, Ö. (2021). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Cezayirli Türkoloji Öğrencilerinin Yazma Problemleri. 5. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021) Bildiri Kitabı içinde (s. 286-296). Ankara: Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları.
 21. Çangal, Ö. ve Kıribiş, A. (2021). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen A2 Düzeyi Öğrencilerinin Dil Bilgisi Yapılarını Kullanma Alışkanlıkları. III. Uluslararası Rumeli Dil, Edebiyat ve Çeviri Sempozyumu, 26-27 Haziran 2021, İstanbul/Türkiye.
 22. Çangal, Ö. (2021). Dil öğretiminde YouTube’un kullanımı: Yabancılara Türkçe öğretenlerin deneyimleri ve bakış açıları. 7. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, 10-11 Eylül 2021, Sakarya/Türkiye.
 23. Çangal, Ö. (2021). Çocuklara Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Video Kullanımı. II. Maarif Kongresi, 13-18 Temmuz 2021, Ankara/Türkiye.

3. Editörlükler

 1. Çangal, Ö. ve Çelik, M. E. (Ed.). (2021). Çocuklara Türkçe Öğretimi. Ankara: Nobel Yayınları.
 2. Çangal, Ö. ve Başar, U. (2022). Yabancılara Türkçe Öğretimi – Dr. Erol Barın’a Armağan. Ankara: Nobel Yayınları.
 3. Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisi (UTÖAD) – Yardımcı Editör (Diğer İndeksler) / 01.02.2021 – 31.12.2021
 4. Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisi (UTÖAD) – Editör (Diğer İndeksler) / 01.01.2022 – Hâlen
 5. Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi – Yayın Kurulu Üyeliği (Diğer İndeksler) / 01.01.2022 – Hâlen
 6. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi – Yayın Kurulu Üyeliği (TR DİZİN) / 26.11.2021 – Hâlen

4. Kitap Bölümü

 1. Çangal, Ö. ve Hattatioğlu, A. (2016). Bosna-Hersek’te Türkçe Öğretimi, Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri. Mustafa Kurt (Ed.), Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yöntem ve Uygulamalar 2 içinde (s. 71-112). İstanbul: Kültür Sanat Basımevi.
 2. Çangal, Ö. (2019). Teknoloji Tabanlı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi. Emrah Boylu ve Latif Iltar (Ed.), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi: Politika, Program, Yöntem ve Öğretim içinde (s. 169-214). Ankara: Pegem Akademi.
 3. Çangal, Ö. (2019). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve İletişim. Gıyasettin Aytaş ve Kadir Kaplan (Ed.), Türkçe Eğitimi ve İletişim içinde (s.31-64). Ankara: Akçağ Yayınları.
 4. Çangal, Ö. (2020). Dil İhtiyaç Analizi Çalışmaları ve Göçmenlerin Türkçe Öğrenme Gereksinimleri. Umut Başar ve Burak Tüfekçioğlu (Ed.). Göçmenlere Türkçe Öğretimi içinde (s. 67-91). Ankara: Nobel Yayınları.
 5.  Çangal, Ö. (2021). Türkçenin Uzaktan Yabancı Dil Olarak Öğretimi. E. Boylu (Ed.), Soru ve Cevaplarla Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi El Kitabı içinde (ss. 249-253). Ankara: Pegem Akademi.
 6. Çangal, Ö. (2021). Türkçe Öğretiminin Amacı ve Temel İlkeleri. E. Karagöl (Ed.). Türkçe Öğrenme ve Öğretme içinde (ss. 27-50). Ankara: Pegem Akademi.
 7. Çangal, Ö. (2021). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Uzaktan Öğretiminde Öğretici Yeterlikleri. E. Boylu ve H. Güngör (Ed.), Türkçenin Yabancı Dil Olarak Uzaktan Öğretimi içinde (s. 275-293). Ankara: Nobel Yayınları.
 8. Çangal, Ö. (2021). Çocuklara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Dil Öğretim Setleri ve Yardımcı Kaynaklar. Ö. Çangal ve M. E. Çelik (Ed.). Çocuklara Türkçe Öğretimi içinde (ss. 83-106). Ankara: Nobel Yayınları.
 9. Çangal, Ö. ve Yazıcı, M. H. (2021). Seçmeli Dil Olarak Çocuklara Türkçe Öğretimi. Ö. Çangal ve M. E. Çelik (Ed.). Çocuklara Türkçe Öğretimi içinde (ss. 443-460). Ankara: Nobel Yayınları.
 10.  Çangal, Ö. (2021). Çocuklara Yabancı/İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Videoların Kullanımı. M. Koçak, Z. Tangülü ve K. Kalkan (Ed.). 2023’e Doğru; Türk Eğitiminin Dünü, Bu Günü ve Yarını – Eğitim Bilimleri içinde (ss. 55-67). Ankara: Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Yayınları.
 11. Çangal, Ö. (2022). Türkçenin Yabancı/İkinci Dil Olarak Uzaktan Öğretiminde Sosyal Medya Platformları. A. Göçer (Ed.), Türkçenin İkinci Dil Olarak Uzaktan Öğretimi içinde (ss. 85-104). Kayseri: Kimlik Yayınları.
 12. Çangal, Ö. ve Başar, U. (2022). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Öğretici Yeterliği Açısından Hedef Kitle Ana/Birinci Diline İlişkin Tipoloji Bilgisi. Ö. Çangal ve U. Başar (Ed.), Yabancılara Türkçe Öğretimi – Dr. Erol Barın’a Armağan içinde (ss. 185-201). Ankara: Nobel.

Ayrıntılı öz geçmiş için tıklayınız.